Socrate

Over socrate

Socrate levert inzicht in de wijze waarop uw organisatie als systeem functioneert. Hierdoor krijgt u zicht op patronen en gebruiken die het functioneren van uw organisatie belemmeren en faciliteren. Het verandervermogen van uw organisatie wordt bepaald door patronen en gebruiken. Inspanningen om verandering te realiseren zonder inzicht te hebben in het systeem zijn een verspilling van middelen en leveren veelal weerstand, frustratie en spanning op. De inzichten die de organisatie-analyse van Socrate oplevert maakt het mogelijk om het systeem van de organisatie beter te laten functioneren.

Hoe doen we dat?

Wij analyseren de organisatie als systeem en maken ‘het onzichtbare zichtbaar’. Dit doen we vanuit zes perspectieven om te komen tot een volledig beeld waarbij we de ‘socratische dialoog’ gebruiken om onderwerpen vanuit een ander daglicht te belichten. Hierdoor brengen we kennis die mensen onbewust hebben naar de ‘open ruimte’. Na een analyse van deze inzichten kunnen we een gefundeerde uitspraak doen over (faal,- en succes)patronen in de organisatie. Op basis van dit inzicht is Socrate door middel van organisatiecoaching in staat de organisatie te optimaliseren. Dit doen we door het functioneren van de organisatieonderdelen beter op elkaar af te stemmen zodat ze ieder afzonderlijk, en als collectief, meer waarde toevoegen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

IN WELKE OMSTANDIGHEDEN LEVEREN WE DE MEESTE TOEGEVOEGDE WAARDE?​

Spanningsfactoren

Organisaties waarin medewerkers spanning en werkdruk ervaren. 

Fusie integratie

Integratie van organisaties bij fusies en overnames.

Socrate is opgericht door Bart van Beek en Klaas-Jan Klatten. Beiden hebben veel ervaring met het analyseren van organisaties en met het begeleiden van organisaties en personen in transities. Tijdens een aantal gezamenlijke projecten in 2020 is het Socrate-concept ontstaan.

 

Bart van Beek
Organisatie Coach

Bart zijn overtuiging is dat het maken van keuzes begint met beter inzicht. In de loop der jaren heeft hij veel organisaties en personen begeleid om te komen tot duurzame gedragsverandering. Het begeleiden van transformaties in organisaties vanuit de systeemvisie is steeds relevanter geworden. Bart zijn kracht is om mensen en teams vanuit zelfinzicht te bewegen naar ander gedrag en resultaat.

Klaas-Jan Klatten
Organisatie Coach

Klaas-Jan is sterk geïnteresseerd in mensen, de wijze waarop ze samenwerken en de patronen die hierin zijn ontstaan. Verandering en ontwikkeling in organisaties gaat over ‘ander gedrag’. Om mensen te begeleiden in het inzetten van ander gedrag, is inzicht in factoren die hun huidige gedrag bepalen een absolute voorwaarde. Klaas-Jan is in staat om ‘gebeurtenissen’ conceptueel te bekijken waardoor analyse mogelijk wordt.

Klaas-Jan en Bart samen: 1 + 1 = 3

In organisaties is het geheel meer dan de som der delen. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen Bart en Klaas-Jan. Onderwerpen die vanuit de samenwerking tot hun expertise behoren zijn:

 

▪ Het zichtbaar maken van onbewuste patronen zodat die aanpassingen kunnen worden uitgevoerd die relevant zijn voor het vraagstuk.

 

▪ Impliciete kennis over de organisatie expliciet maken waardoor verandering ‘van binnen uit’ wordt gerealiseerd zodat veranderingen versneld operationeel kunnen worden gemaakt.

 

De onderlinge afhankelijkheid (interdependentie) tussen verschillende organisatiedelen zichtbaar maken waardoor het mogelijk is een effectievere veranderinterventie uit te voeren. 

▪ Cultuurkenmerken en hun betekenis voor de organisatie inzichtelijk maken zodat interventies kunnen worden ontwikkeld die aansluiten bij de identiteit van de organisatie (en daardoor effectiever zijn).

 

▪ Het vergroten van het verandervermogen van de organisatie waardoor de organisatie sneller kan innoveren en zich sneller kan aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

 

▪ Het voorzien van mogelijke knelpunten voor het realiseren van de fusie- of overname doelen zodat de kans op een succesvolle overname of fusie aanmerkelijk wordt vergroot.

 

▪ Doordat onze organisatie-analyse onzichtbare aspecten die sturing geven aan de organisatie zichtbaar maakt, kunnen we de organisatie begeleiden op de 20% factoren die 80% van het functioneren bepaalt.