Socrate

Spanningsfactoren in de organisatie

Burn-out en uitval door spanningsklachten wordt ook veroorzaakt door factoren in de organisatie.

In onze samenleving (en dus ook in organisaties) wordt burn-out en uitval gezien als iets van de persoon. Herstel na uitval, en preventie, richten zich ook op de persoon. Kenmerkend voor de wijze waarop gedacht wordt over spanningsklachten is het aanbieden van een sportschoolabonnement aan werknemers ter ‘preventie’, en het zo snel als mogelijk weer aan het werk krijgen van medewerkers die zijn uitgevallen.

 

Deze werkwijze heeft geen oog voor de factoren in de organisatie die spanningen veroorzaken. Feitelijk bestrijd je hiermee alleen het symptoom zonder keuzes te maken die de vitaliteit van de organisatie vergroten. Uit onderzoek (Schaufeli en Bakker, 2004) blijkt dat naast persoonlijkheidskenmerken, factoren in de organisatie bepalend zijn voor de mate waarin medewerkers spanningsklachten ervaren.

 

Socrate is gespecialiseerd in het analyseren van spanningsfactoren in organisaties om daarmee inzichtelijk te kunnen maken op welke wijze we hen kunnen helpen met vitaliseren.

Socrate in de praktijk

Bij een school voor voortgezet onderwijs kwam uit het medewerkerstevredenheidonderzoek naar voren dat veel medewerkers ‘werkdruk’ ervoeren. Naar aanleiding van deze uitslag heeft de school een werkgroep geformeerd die zich bezig is gaan houden met de ervaren werkdruk van de medewerkers. Omdat het lastig bleek problemen op te lossen op het niveau waarop ze werden veroorzaakt, heeft de school Socrate benaderd. Wij hebben vervolgens een organisatie-analyse uitgevoerd die bestond uit interviews met docenten, ondersteunend personeel en directie. Doordat we de analyse vanuit zes perspectieven hebben uitgevoerd, konden we duiden waardoor medewerkers spanning ervaren in hun dagelijkse werkomgeving. Omdat we de organisatie als systeem hebben geanalyseerd, hebben we inzicht gekregen in de samenhang tussen verschillende onderdelen van de organisatie, faal en succespatronen en de ontwikkelingsfase van de organisatie.

 

Cultuur, managementproces, communicatie, visie en de urentoewijzing bleken de belangrijkste organisatie factoren die tot spanning leidden. Met organisatiecoaching begeleiden we de directie bij de te maken keuzes en de realisatie van een vitale organisatie zodat spanningsklachten en uitval afnemen.